Nationaal

-Bedrijven
-Startende ondernemingen
-Fiscale ondernemersfaciliteiten
-Directeur-aandeelhouders
-Particulieren


Bedrijven

LANCERS adviseert eenmanszaken, firma's en BV's/NV's met betrekking tot hun algehele taxplanning. Onder andere kan worden gedacht aan:

 • bedrijfsopvolging
 • inbreng van de onderneming in de BV
 • samenwerking
 • overname
 • verplaatsten van activiteiten naar het buitenland (internationale taxplanning); zie ook het icoontje "internationaal"
 • optieregelingen
 • opstellen van overeenkomsten terzake van aandelenoverdracht, huur, management, arbeid, etc.
 • due diligence
 • administratieve ondersteuning bij alle fiscale aangelegenheden
 • liquidatie van een onderneming

Naar boven

Voor BV's en NV's kan, naast de hierboven genoemde onderwerpen, gedacht worden aan:

 • aandelenfusie, bedrijfsfusie en juridische fusie
 • juridische splitsing
 • deelnemingsvrijstelling
 • fiscale eenheid

Verder zijn ook de meer gewone onderwerpen van belang, zoals:

 • auto privé of op de zaak
 • aftrek en/of vergoeding van (reis)kosten

Naar boven

Startende ondernemingen

LANCERS adviseert startende ondernemers ter zake van de fiscaaljuridische opzet van de onderneming. Daarbij zal de vraag zich voordoen in welke rechtsvorm de onderneming moet worden gedreven, namelijk als eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma, BV/NV, dan wel een andere rechtsvorm.

Voor startende ondernemers gelden specifieke fiscale ondernemersfaciliteiten. Daarnaast kunnen kwalificerende starters gebruik maken van alle ondernemersfaciliteiten zoals genoemd bij het onderwerp "Fiscale ondernemersfaciliteiten". Ons kantoor ziet erop toe dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale faciliteiten.

Voorts verlenen wij fiscale en administratieve ondersteuning in alle facetten van de start van de onderneming.

Naar boven

Fiscale ondernemersfaciliteiten

LANCERS zorgt ervoor dat eenmanszaken, alsmede firma's en maatschappen tussen natuurlijke personen maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekfaciliteiten, waarbij moet worden gedacht aan:

 • ondernemersaftrek, bestaande uit:
  - zelfstandigenaftrek
  - startersaftrek
  - meewerkaftrek
  - speur & ontwikkelingsaftrek
  - stakingsaftrek
 • fiscale oudedagsreserve
 • willekeurige afschrijving (voor startende ondernemingen)

Naar boven

Ondernemersfaciliteiten, waarvan alle ondernemers gebruik kunnen maken zijn:

 • reserve groot onderhoud
 • herinvesteringsreserve
 • investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

Naar boven

Directeur-aandeelhouders

LANCERS begeleidt aandeelhouders die tevens directeur zijn van hun BV. Aandeelhouders die, al dan niet tezamen met de partner, een belang hebben van 5% of meer in een kapitaalvennootschap (BV, NV en rechtspersonen naar buitenlands recht) krijgen te maken met de ingewikkelde aanmerkelijk belangwetgeving. Dividenden en winst op een aandelenverkoop worden in box 2 belast met 25%. Voorts gelden diverse specifieke bepalingen. Zo geldt bijvoorbeeld voor de situatie waarin een aanmerkelijk belang-aandeelhouder geld leent aan zijn BV of daaraan een pand verhuurt, dat de rente-inkomsten, respectievelijk de huurinkomsten niet vallen in box 3, maar in box 1 met haar progressieve tarieven. Ook noemenswaardig zijn de complexe meetrek- en meesleepregeling op grond waarvan een aandelenbezit van minder dan 5% toch tot een aanmerkelijk belang kan leiden.

 

Particulieren

LANCERS adviseert over fiscale aangelegenheden waarmee veel particulieren te maken krijgen, zoals:

 • eigen woning (box 1) en eventueel het tweede pand (box 3)
 • vruchtgebruik en bloot eigendom
 • lijfrenten en koopsompolissen
 • fiscaal vermogensbeheer (bijvoorbeeld groene beleggingen)
 • administratieve ondersteuning in alle fiscale trajecten
Naar boven