ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Lancers is een fiscale rechtspraktijk, gevestigd te Amsterdam.

2. Opdrachten worden uitsluitend aangenomen en ten uitvoer gebracht door ófwel de maten van Lancers gezamenlijk, ófwel de maten van Lancers afzonderlijk. Terzake van door de maten gezamenlijk aangenomen en uit te voeren opdrachten wordt artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek buitengesloten.

3. Aansprakelijkheid van Lancers beperkt zich tot het bedrag waarop in het dienaangaande voorval aanspraak bestaat op grond van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en), vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat blijkens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet voor rekening is van de verzekeraars. Indien gewenst, worden inlichtingen verstrekt over de door Lancers gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en).

4. Degene die van de diensten van de maten van Lancers gebruik maakt, geeft de betreffende dienstverlener(s) bij voorbaat toestemming om gegevens ter kennis te stellen aan anderen van Lancers, indien dit de dienstverlening ten goede komt.

5. Indien de inroeping van derden aangaande zaken van klanten nuttig en/of noodzakelijk wordt geacht, zal dat zoveel mogelijk vooraf in overleg met de cliënt plaatsvinden. De keuze van derden geschiedt met de nodige zorgvuldigheid. De maten van Lancers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeroepen derden en zijn bevoegd, zonder voorafgaand overleg met de cliënt, (mede) uit naam van de cliënt, een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de door haar ingeschakelde derden te accepteren.

6. De rechtsverhouding tussen de maten van Lancers en de opdrachtgever, alsmede degenen die van de diensten van eerstgenoemden gebruik maken, wordt beheerst door Nederlands recht.

7. Beslechting van geschillen geschiedt uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden tegenover de maten van Lancers afzonderlijk of gezamenlijk, die betrekking hebben op door of namens hen verrichte werkzaamheden vervallen altijd één jaar na het moment waarop de betreffende partij kennis nam of in redelijkheid kennis kon hebben genomen van het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9. De algemene voorwaarden zijn gemaakt voor de maten van Lancers, alsmede voor hun werknemers en gewezen werknemers.

10.Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt in het Engels en Nederlands. Bij een verschil in uitleg is de Nederlandse versie beslissend